Noviny březen 2018

 

Ze školy

V pátek před jarními prázdninami proběhl ve škole projektový den na téma: Nebezpečné návykové látky (alkohol, tabák…). Pod vedením učitelek žáci naší školy poznali problematiku týkající se užívání alkoholu a dalších omamných látek a seznámili se s poškozením lidského organismu díky kouření a zneužívání návykových látek. V hodinách prvouky a přírodovědy jsme rozebírali téma z hlediska botanického a lékařského, v matematice v rámci finanční gramotnosti starší žáci počítali u kuřáků a alkoholiků finanční výdaje za cigarety a alkohol, v českém jazyce byla prezentována pohádka Opičí království, řešily se rébusy, křížovky a kvízy, při výtvarné či pracovní výchově vznikaly propagační plakáty a materiály proti užívání omamných a návykových látek apod.

Prevenci rizikového chování se věnujeme pečlivě a pravidelně každý měsíc, buď v předmětech při vyučování, kde vycházíme z našeho Školního vzdělávacího programu, nebo pořádáme projektové dny svépomocí, či pozveme odborníky zvenčí, zabývající se prevencí rizikového chování. Ve škole probíhá Dopravní výchova pro 4. ročník/ pořádá Labyrint Kladno. V říjnu se uskutečnil projektový den: Výživa a zdravý životní styl. V listopadu preventivní pořad Etiketa a školní řád I. a Bobřík informatiky pro 5. ročník. V prosinci u nás hostovalo divadlo VeTři s preventivním programem: Obtěžování (kontakt dítěte s cizím člověkem), kyberšikana, internetová kriminalita. V lednu a únoru měli možnost žáci s rodiči vyplnit dotazník: Spokojenost se školním stravováním, taktéž elektronický dotazník pro rodiče: Klima školy. Škola nabízí i nespecifickou primární prevenci pro žáky formou zájmových aktivit (sborový zpěv, hra na flétnu, kytaru, pohybové hry, florbal, zumba, výtvarné činnosti, šikovné ručičky, keramika, pečení, vaření a smažení, angličtina. Letos nově hry pro rozvíjení sebeúcty, kde je program rozdělen do několika bloků, zájemci se mohou zúčastnit buď celého programu či jen vybraných částí (v měsíci březnu: Sebepřijetí – jsem v pohodě sám se sebou). Nabízíme i cvičení pro rozvoj paměti a koncentrace. Na škole probíhá mnoho dalších akcí, o kterých pravidelně informujeme naše čtenáře v těchto listech.

Měsíc březen nám přinesl i další zajímavé činnosti. Začátkem měsíce proběhl cvičný požární poplach, také za námi přijelo divadlo s pohádkou Kuba Kubikula. Pro děti a jejich rodiče probíhala keramická dílna s jarním tvořením. Třídní kolektivy i jednotlivce přijel vyfotografovat pan Suchopár. S Petrou se tančila zumba Pekařka. Ve školní družině si děti užily velikonoční dílničky. Ze středy 28. 3. na čtvrtek 29. 3. všichni žáci čtenáři měli možnost trávit s námi ve škole Noc s Andersenem – přespání ve škole se čtením knih a spoustou zajímavých aktivit. Ráno jsme se s malými čtenáři rozloučili a všichni se už těšili na očekávané Velikonoce.

Pohodičku a radostné prožití těchto svátků, mnoho sluníčka, úsměvů a dobré nálady Vám všem přejí děti i učitelé!

Za školu Martina Ludvíková

 

Plánované akce školy a školky na DUBEN:

  • Velikonoční prázdniny- 29. března- 2. dubna

  • Kuchařský den se zábavným programem

  • 16. dubna Pedagogická rada

  • 18. dubna Kouzelné představení Kellner

  • 20. dubna zápis dětí do 1. ročníku

  • 30. dubna- volno pro žáky školy

 

Zápis žáků do 1. ročníku na školní rok 2018/2019

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ se koná v pátek 20. dubna 2018 od 14 do 17.30 hod. v budově Základní školy v Bratronicích.

K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. září 2011 do 31. srpna 2012 a děti, které mají z loňského šk. roku odklad povinné školní docházky. Dostaví se i rodiče s dětmi, kteří budou o odklad teprve žádat. Děti narozené dříve budou přijaté pouze na písemnou žádost rodičů a na základě doporučení z pedagogicko-psychologické poradny.

Zákonní zástupci k zápisu donesou: občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněný dotazník a žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Formuláře budou včas k dispozici v MŠ Bratronice, ve škole, na stránkách školy www.zsbratronice.cz, lze je také vyplnit na místě při zápisu.

Těšíme se na setkání s rodiči a dětmi.

Vendula Holmanová

 EU Copyright | Page