Vítáme vás na stránkách naší školy!

htmlDoufáme, že se díky našim internetovým stránkám o nás dozvíte všechno, co potřebujete o nás a o škole vědět. Nebráníme se kritice a rádi přivítáme Vaše náměty, jak tyto stránky vylepšit nebo co na ně přidat.

...

Pokud chcete nahlédnout do fotogalerie školy, zaregistrujte se. Na základě žádosti školské rady nejsou fotografie dětí přístupné širší veřejnosti.

 

 

Říjen 2016

Foto z prázdninové školy

Podzim ve škole

Organizace školního roku 2016/17

 

1. října - Mezinárodní den seniorů

3. - 12. října - sběr starého papíru na zahradě školy!!!!!!!!!!!

5. října - světový den učitelů

7. října - Mezinárodní den civilního letectví

9. října - Světový den pošty

10. října - Mezinárodní den duševního zdraví

10. října - fotografování / kalendář 2017

11. října - oranžové úterý

15. října - Světový den venkovských žen

16. října - Světový den výživy

17. října - Školní den zdravého životního stylu

20. října - Planetárium Praha, pořad Letíme na Mars (3. ročník)

21. října - Den stromů / sázení stromů na cestě na Šarváš - plakát v PDF

24. října - Den spojených národů

26. - 27. října - podzimní prázdniny pro žáky ZŠ

28. října - státní svátek / Den vzniku samostatného československého státu (1918), prohlídka bunkru u mostu mezi D. Bezděkovem a Bratronicemi od 10 h, zájemci se hlásí u Mgr. J. Sochorové

 

V listopadu si připomeneme:

2. listopadu – Památka zesnulých, 11. listopadu – Den válečných veteránů, 14. listopadu – Den bez aut, 17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii / Mezinárodní den studentstva, 20. listopadu – Světový den dětí (UNICEF), 21. listopadu – Světový den pozdravů, 25. listopadu – Mezinárodní den bez nákupů (podpora myšlenky toho, co vlastně k životu potřebujeme)

 

Připravte se na akce:

9. prosince - den otevřených dveří, vánoční dílny a trhy, vystoupení kroužku zumba

16. prosince - vánoční koncert v kostele Všech svatých

21. ledna 2017 - 12. školní ples "Duhový"

Noviny říjen 2016

Barevný podzim ve škole

Podzim ve škole je pestrý nejen na barvy, ale i na práci. Každoročně škola vyplňuje množství výkazů, na kterých závisí přísun finančních prostředků na mzdy pracovníků a školní pomůcky pro žáky. Kromě výkazu o mateřské škole, školní jídelně, školní družině, matrice ZŠ, výkazu o přípravných třídách, ředitelství školy a výkazu o zaměstnancích a mzdách, letos přibyly další – výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců nebo výkaz o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti. Sběry dat a další výkazy se opakují opět v jarním období. S odesíláním výkazů jsou díky novinkám v zákoně stále potíže, servery UIV a MŠMT postupně najíždějí na nové systémy, školy si stahují nové programy a aplikace pro zdárné vyplnění a zaslání potřebných údajů.

Od 1. října máme již schválený a rozjetý projekt EU OPVK – výzva 22 a 23 s názvem Učení je zábava. Tento projekt je u nás ve škole zaměřen zejména na vzdělávání pracovníků školy a školky v oblasti inkluze, seberozvoje a matematické gramotnosti, dále na podporu dětí s výukovými obtížemi formou doučování, školních klubů čtenářských dovedností nebo logických a matematických her, na podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami formou asistenta v MŠ. Celkem by měla škola na tyto aktivity obdržet ze státních fondů 616.580 Kč, z čehož poměrná část dle počtu dětí náleží mateřské škole a druhá část škole základní. Projekt je časově plánován na 24 měsíců, tedy do září 2018.

Z projektů dále pokračujeme v Noci s Andersenem, Ovoci do škol, Recyklohraní, Rodiče vítáni, Primární prevence ohrožených dětí pro žáky z 1. tříd ZŠ, Sešity do škol, Školní florbalová liga nebo Celé Česko čte dětem (více viz http://www.zsbratronice.cz/node/12).

Pedagogičtí pracovníci se pravidelně vzdělávají na seminářích pořádaných NIDV Praha, nakladatelství Portál, VISK nebo jiných akreditovaných institucí. Spoustu činností vykonávají i děti. Ve školce mají plné ruce práce s podzimní dýňovou výstavou, sušením křížal, pečením, výrobky na Halloween. Třeťáci navštíví v říjnu v rámci učiva prvouky Planetárium v Praze (pořad Letíme na Mars). 4. ročník začíná pracovat na „řidičáku na kolo“ (dopravní výchova ve spolupráci s KÚ, Besipem a Labyrintem Kladno). Žáci 5. ročníku se již poněkolikáté v listopadu zapojí do on-line soutěže Bobřík informatiky.

Pro řešení obtíží výchovného či vzdělávacího charakteru je pro zákonné zástupce ve škole k dipozici školní poradenské pracoviště sestávající z metodika prevence Mgr. Martiny Ludvíkové a výchovného poradce Mgr. Kamila Libicha. Konzultační hodiny a hlavní úkoly jejich práce najdete opět na našich stránkách (http://www.zsbratronice.cz/node/49). Podobně na našem webu lze po přihlášení nahlédnout do fotogalerie současného i minulých školních roků. Na stránkách jednotlivých tříd můžou žáci i rodiče sledovat aktuální dění, domácí úkoly nebo chystané školní akce. Ke stažení jsou tu i potřebné dokumenty, jídelní lístky, zprávy školské rady a elektronická třídní kniha se žákovskou knížkou.

Připravujeme pro vás společně také předvánoční akce. Zveme vás do školy 9. prosince na den otevřených dveří, vánoční dílny a trhy, vystoupení kroužku zumba a 16. prosince na vánoční koncert v kostele Všech svatých.

Chceme touto cestou poděkovat všem za pilné dodávání starého papíru. Od začátku školního roku jsme nasbírali již dva plné kontejnery této druhotné suroviny. Za vydělané korunky je dětem nakupován průběžně spotřební materiál – lepidla, barevné papíry, nůžky, čtvrtky apod. Celoročně jsme zapojeni do projektu Recyklohraní a sbíráme použité baterie (zelená krabice v MŠ) a drobná elektrozařízení (červená popelnice v MŠ). Za nasbíraný nebezpečný odpad získává škola v soutěži body, které lze směnit za odměny pro žáky – knihy, vstupenky, výtvarný materiál, didaktické pomůcky apod. (viz www.recyklohrani.cz).

Při jakýchkoliv podnětech, dotazech, potížích nebo pochvale nás neváhejte kontaktovat! Děkujeme hned z kraje školního roku našim sponzorům – fa Destro věnovala školce větší finanční částku, kterou využijeme na nákup pomůcek a vánoční dárky pro děti v MŠ. Děkujeme!

Čtenářům a příznivcům školy přejeme klidné podzimní dny plné barevných zážitků.

Jitka Tenklová

Subscribe to www.zsbratronice.cz RSS


EU Copyright