Vítáme vás na stránkách naší školy!

htmlDoufáme, že se díky našim internetovým stránkám dozvíte všechno, co potřebujete o nás a o škole vědět. Nebráníme se kritice a rádi přivítáme Vaše náměty, jak tyto stránky vylepšit nebo co na ně přidat pro rozšíření Vašich obzorů.

...

Pokud chcete nahlédnout do fotogalerie školy, zaregistrujte se. Na základě žádosti minulé školské rady a kvůli bezpečnosti našich svěřenců nejsou fotografie dětí přístupné širší veřejnosti, pouze zaregistrovaným prověřeným uživatelům.

***

Vzkazy rodičům od jejich dětí

Červenec a srpen 2017

Vyhlašujeme letní soutěž! zde

Přejeme všem návštěvníkům stránek léto jako sen - plné slunce, pohody, luxusních zážitků, výletů na kouzelná místa ... a hlavně hoooodně dlouhéééé :-)

Pokud potřebujete rychlý prázdninový přísun informací o škole a ze školy, neváhejte nás kontaktovat na školním mailu.

Od 25. srpna do naplnění kontejneru bude na zahradě školy možnost recyklovat starý papír. Získané finance přispějeme dětem na letošní adaptační výlet ZŠ + MŠ.

Nový školní rok 2017/2018 začíná pro ZŠ v pondělí 4. 9. 2017, provoz MŠ bude zahájen již v pondělí 28. 8. 2017. Těšíme se na Vás!

 

Na co se můžete těšit v září?

4. 9. slavnostní zahájení školního roku 2017/18 v 8 hodin před budovou školy

7. 9. Den otevřených dveří památek v ČR (vstupy zdarma)

11. 9. barevný podzim - oranžové pondělí (projektový den)

18. 9. zasedání školské rady (schvalování dokumetů školy, plán práce, strategie školy)

28. 9. Den české státnosti – státní svátek

29. 9. den volna pro žáky ZŠ

9. - 13. 10. adaptační výlet Jesenice u Rakovníka - ZŠ + předškoláci (canisterapie, jóga, hry v přírodě, relaxace, komunikační hry, ...)

 

Organizace školního roku 2017/18

Vnitřní režim školy 2017/2018

Rozpočet školy na rok 2017

Letní noviny

Výsledky práce školy zhodnotila Česká školní inspekce

Takřka na konci školního roku prošla naše škola náročným obdobím ve formě kontroly provedené Českou školní inspekcí. Stalo se tak ve dnech 9.–13. června a podíleli se na ní čtyři její pracovníci. Cílem kontroly bylo zhodnotit, jak škola naplňuje úkoly stanovené školským zákonem, vytváří podmínky pro vzdělávání dětí a jakých je dosahováno v tomto směru výsledků. V úvodu je třeba říci, že škola v této náročné prověrce obstála a potvrdila tradici nadprůměrných výsledků vzdělávacího procesu ve všech směrech, jak je pro bratronickou školu už léta příznačné. Poněvadž hodnocení školy není jenom její záležitostí, vždyť připravuje do života nejmladší generaci obce, je správné s dosaženými výsledky její práce seznámit veřejnost.

Inspekce v závěrečné zprávě konstatovala, že škola je kulturním a společenským centrem obce a sídlí v pěkné historické školní budově, což svědčí o pozornosti, jakou škole věnuje obec. Pečlivě udržovaný je i školní areál. Škola má jasnou koncepci rozvoje, prioritami jsou výchovná a vzdělávací činnost, řízení pedagogického sboru, zlepšování materiálních podmínek pro realizaci vzdělávacích programů a prezentace školy na veřejnosti. Cíle se průběžně daří naplňovat. Zvlášť bylo inspekcí oceněno, že řízení školy má týmový charakter a organizace základního vzdělávání je efektivní. K tomu přispívá rovněž aktivní spolupráce s obcí jako zřizovatelem školy a také skutečnost, že škola je otevřená rodinám dětí i žáků. Účinná je i forma informačního systému školy, která souvisí se spoluprací se školskou radou a rodiči. Vyzdvižena byla stabilita učitelského sboru, jeho odborná kvalifikace, kvalitní materiální podmínky pro výuku, vybavení učeben, včetně zajištění bezpečnosti dětí. V mateřské škole bylo oceněno příjemné prostředí, děti se s důvěrou obracejí na učitelky a v jejich vzdělávání se využívají pestré formy a metody práce.

Výsledky vzdělávání a rozvoje osobnosti dětí jsou hodnoceny jako velmi dobré, je vysoký podíl žáků s vyznamenáním, nikdo nepropadá, nejsou ani snížené známky z chování. Škola pravidelně zveřejňuje výsledky vzdělávání na svém webu a je oceňováno, že učitelky mají dobrý přehled o kvalitách dětí a informují o tom jejich rodiče. Zvláště je uznávána skutečnost, že děti jsou schopné vyjadřovat svoje myšlenky, stejně tak i své pocity a emoce, jsou vstřícné a kamarádské. Inspekce si rovněž všimla dodržování pravidel soužití i bezpečného jednání, o čemž svědčí nízká úroveň úrazovosti. Nebo také toho, že žáci znají řadu písní a básní a samostatně je reprodukují a že mají na svůj věk široké znalosti o zvířatech a přírodě. Důraz školy na rozvoj jazykových a komunikačních kompetencí žáků je zde tedy patrný. Hodnoceny byly i vybrané dokumenty vytvořené školou, které mají kvalitní vypovídací hodnotu.

Na závěr inspekce zhodnotila dosavadní vývoj, silné a slabé stránky výchovného procesu. Od poslední inspekční činnosti se zlepšily materiální, prostorové a také finanční podmínky školy. Ve vzdělávání mateřské školy byly odstraněny zjištěné nedostatky, výrazně se zlepšily podmínky pro výchovu a zdraví těch nejmenších. K silným stránkám školy patří například úspěšné zapojování do vyhlašovaných projektů (včetně projektů EU), které napomáhají plnit školní vzdělávací programy a získávat nadnormativní finanční prostředky, nebo správně vedený vzdělávací proces, vedoucí k sociálnímu a osobnostnímu rozvoji dětí v základní i mateřské škole. Jako slabá stránka je hodnocena dosud malá pozornost věnovaná využívání sebehodnocení a vzájemného hodnocení žáků a také účinnost kontrolního systému.

Zpráva, která bude zaslána i zřizovateli a školské radě, nebyla vedením školy nijak připomínkována, nevyskytly se v ní žádné sporné informace. Vyjádření k nápravě zjištěných nedostatků a oprava několika dokumentů školy bude na Středočeský inspektorát zaslána do poloviny srpna 2017. Podrobnější informace ze zpráv inspekce budou také zapracovány do výroční zprávy školy za školní rok 2016/2017. Zpráva ČŠI je samozřejmě veřejná a bude možno ji nalézt na stránkách http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy. Zájemcům je možno na vyžádání zaslat protokoly naskenované elektronickou poštou.

Děkuji tímto i všem účastníkům procesu za spolupráci a součinnost při návštěvě ČŠI.

Jitka Tenklová

 

Poděkování

Máme za sebou náročný, ale vcelku úspěšný školní rok.

Chci touto cestou poděkovat všem zaměstnancům školy za trpělivou a obětavou práci, kterou věnují škole a dětem. Výsledky vzdělávání jsou zřetelné a každým rokem lepší. Děkujeme tímto i rodičům za pozitivní zpětné vazby k naší činnosti.

Poděkovat chci i nové školské radě za podporu a nové nápady pro zlepšení naší práce a dalšímu směřování školy.

Velký dík patří zaměstnancům obecního úřadu, kteří ve škole pomohli bez váhání vždy se vším, co bylo třeba. Vedení obce školu všemožně podporuje, což je patrné nejen na jejím vzhledu a vybavení, ale i na atmosféře ve škole, kterou můžete nasát při každé návštěvě.

Přejeme všem čtenářům a příznivcům dlouhý a ničím nerušený čas dovolenek a prázdnin.

Jitka Tenklová

Subscribe to www.zsbratronice.cz RSS


EU Copyright